We get you to the top

 

Het CyclingColsConcept ...

 

CyCCo Aansprakelijkheid, Regels, Eigendomsrechten, Impressum 

 

CyclingColsConcept, afgekort CyCCo.

Of nog,

CyCCo, het acroniem van: CyclingColsConceptCyclingColsCoachingCyCingCols.

 

CyCingCols Powered by CyCCo.

 

Het CyclingColsConcept,

ontwikkeld door CyCCo in het CyCCo 3Ms-MATchLAB. 

 

CyCCo besteedt de grootst mogelijke zorg aan het creëren van deze CyclingColsConcept website.

CyCCo koos voor een website-concept dat on-line evolueert en zeer geregeld wordt geüpdatet.

CyCCo beoogt, zonder enig winstoogmerk, degelijke, goed gefundeerde en accurate informatie-ondersteuning-
             begeleiding te verstrekken.

CyCCo kan met betrekking tot het CyclingColsConcept opzet in het algemeen en deze CyclingColsConcept website
             in het bijzonder, in de meest ruime zin en niet limitatief, nog rechtstreeks nog onrechtstreeks, nooit en in
             niets van datgene waarvoor CyclingColsConcept staat, aansprakelijk worden gesteld.

CyCCo kan versus de occasionele en/of reguliere site-bezoeker, de intekenende fietser, de kandidaat intekenaar,
             de geïnteresseerde, de sympathisant, zijn verwanten en zijn rechtstreekse of onrechtstreekse omgeving,
             met betrekking tot het CyclingColsConcept opzet in het algemeen en alle CyclingColsConcept activiteiten
             in het bijzonder, in de meest ruime zin en niet limitatief, nog rechtstreeks nog onrechtstreeks, nooit en in
             niets van datgene waarvoor CyclingColsConcept staat en onderneemt, aansprakelijk worden gesteld.

CyCCo claimt, en behoudt zich, met betrekking tot het CyclingColsConcept het integrale gedachtegoed en het
             opzet in het algemeen en deze CyclingColsConcept website in het bijzonder, in de meest ruime zin en niet
             limitatief, alle rechten voor waarbij niets van datgene waarvoor CyclingColsConcept staat, naar letter en
             geest, mag worden gebruikt, geïntegreerd, ook niet in gelijkende en/of een afgeleide producten en
             toepassingen, gedigitaliseerd, gekopieerd, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, via welk medium ook,
             ook niet via het internet of de sociale media, en dit door middel druk, fotokopie, microfilm, digitale formaat,
             of op welke andere wijze ook, zonder een voorafgaande schriftelijke toestemming van CyclingColsConcept.

CyCCo stelt haar informatie uitsluitend beschikbaar aan privé personen voor privé gebruik en vervolgt elke afwijking
             en elk misbruik voor de rechtbank van Leuven.

CyCCo informatie gebruiken en/of toepassen impliceert automatisch en zonder enige beperking, dat elke gebruiker
             en/of toepasser al het hogerstaande integraal, volmondig en onvoorwaardelijk onderschrijft.

CyCCo neemt de bescherming van persoonsgegevens ernstig: CyclingColsConcept privacy-verklaring, en concretiseert
             dit tevens met passende maatregelen tegen: verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
             ongeoorloofde wijziging, het CyclingColsConcept kan nooit en in niets aansprakelijk worden gesteld, het
             CyclingColsConcept
 kan expliciet voor het al dan niet frauduleus gebruiken van persoonsgegevens door derden
             nooit en in niets aansprakelijk worden gesteld, h
et spontaan verstrekken-overmaken van persoonsgegevens
             aan CyclingColsConcept impliceert automatisch en onvoorwaardelijk het akkoord gaan met de
             CyclingColsConcept privacy-verklaring.

CyCCo behoudt zich ten allen tijde het recht voor om, met betrekking tot het CyclingColsConcept opzet in het
             algemeen en deze CyclingColsConcept website in het bijzonder, in de meest ruime zin en niet limitatief,
             inhoud en vorm te wijzigen.

CyCCo behoudt zich ten allen tijde het recht voor om versus de intekenende fietser af te wijken van de inhoud van
             deze  CyclingColsConcept website.

CyCCo kan versus de intekenende fietser, de kandidaat intekenaar, de geïnteresseerde, de sympathisant, zijn
             verwanten en zijn rechtstreekse of onrechtstreekse omgeving, met betrekking tot het CyclingColsConcept
             opzet en gedachtegoed in het algemeen, en alle CyclingColsConcept activiteiten in het bijzonder, in de
             meest ruime zin en niet limitatief, nog rechtstreeks nog onrechtstreeks, nooit en in niets van datgene
             waarvoor CyclingColsConcept staat en onderneemt, aansprakelijk worden gesteld, hetgeen eveneens
             impliceert dat, in de meest ruime zin en niet limitatief opgenoemd, elke intekenende, deelnemende of
             betrokkene, regulier of occasioneel, betalend of niet-betalend, autonoom, uit vrije wil en geheel op eigen
             verantwoordelijkheid handelt.

CyCCo intekenaars, kandidaat intekenaars, geïnteresseerde, sympathisant, verwanten, deelnemers en alle
             rechtstreeks of onrechtstreeks betrokkenen, inclusief alle gebruikers van het CyclingColsConcept
             gedachtegoed, regulier of occasioneel, betalend of niet-betalend, verklaren automatisch, door hun
             intekenen, deelnemen, gebruiken, toepassen, betrokken zijn, enz., en dit niet limitatief opgesomd,
             zichzelf en alle derden, in de meest ruime zin, ingedekt te hebben en voor hun integrale betrokkenheid,
             hun relatie, hun deelname, hun acties, hun initiatieven enz., eveneens niet limitatief opgesomd, ten
             overstaan van CyclingColsConcept sluitend te hebben verzekerd, tegen alle mogelijke schade, in de
             meest ruime zin en niet limitatief, nog rechtstreeks nog onrechtstreeks, waardoor CyclingColsConcept
             nooit en in niets van datgene waarvoor CyclingColsConcept staat en onderneemt, verantwoordelijk,
             aansprakelijk kan worden gesteld.

CyCCo kan daarenboven, specifiek met betrekking tot de CyCCo FietsOTheek, in de meest ruime zin, naar
             geest en betekenis, opzet, concrete invulling, en hier niet limitatief opgesomd, nooit, in niets en door
             niemand, nog rechtstreeks nog onrechtstreeks verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld.
             Het aanvatten van een fiets-sessie door de ontlener of wie dan ook, impliceert automatisch en zonder
             enige beperking-restrictie, het volmondig en onvoorwaardelijk onderschrijven van al het hogerstaande
             door de ontlener en zijn rechtstreekse en onrechtstreekse omgeving.

CyCCo kan daarenboven, specifiek met betrekking tot CyCCo For-E-bikes, de E-bike intekenaar, de E-bike
             berijder of wie dan ook, in de meest ruime zin, naar geest en betekenis, opzet, concrete invulling,
             en hier niet limitatief opgesomd, nooit, in niets en door niemand, nog rechtstreeks nog onrechtstreeks
             verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld.
             Daarenboven behoort het tot de absolute en integrale verantwoordelijkheid van de CyclingColsConcept 
             E-bike intekenaar om van meet af aan een complete informatie-data-set met daarin, alle, enkel
             accurate, enkel passende, enkel up-to-date informatie en
 cijfermateriaal, inclusief, zeer specifiek, en
             niet beperkt tot het vermogen-assistentie-ondersteuning-besturing-algoritme, spontaan ter beschikking
             van CyCCo te stellen.              

CyCCo intekenaars, kandidaat intekenaars, geïnteresseerde, sympathisant, verwanten, deelnemers en alle
             rechtstreeks of onrechtstreeks betrokkenen, inclusief alle gebruikers van  CyclingColsConcept
             gedachtegoed, regulier of occasioneel, betalend of niet-betalend, verklaren automatisch, door hun
             intekenen, deelnemen, gebruiken, toepassen, betrokken zijn, enz., en niet limitatief opgesomd kennis
             genomen te hebben van al het hogerstaande en het integraal zonder enig voorbehoud voor akkoord te
             onderschrijven, zonder dat het CyclingColsConcept hiervoor de bewijzen dient aan te leveren, of
             aanvullend gezegd, intekenen, deelnemen, gebruiken, toepassen, betrokken zijn, enz. betekenen
             automatisch en zonder enige beperking het volmondig en onvoorwaardelijk onderschrijven van al het
             hogerstaande beschreven-omschreven in dit ganse hoofdstuk.

CyCCo claimt, in de meest ruime zin, naar letter en geest, naar inhoud en betekenis het CyclingColsConcept 
             impressum: het CyclingColsConcept drukkersmerk-watermerk.
             Het CyclingColsConcept impressum wordt verwoord-afgebeeld-weergegeven in de footer onderaan
             elke pagina van deze CyclingColsConcept website.
             Elke footer is onlosmakelijk verbonden met zijn pagina: elke footer claimt zijn pagina in de meest ruime
             zin, naar letter en geest, naar inhoud en betekenis.
             Elk misbruik en elke inbreuk op dit alles wordt door CyCCo aanhangig gemaakt en voor de rechtbank
             van Leuven vervolgd.
             Het CyclingColsConcept impressum wordt hieronder integraal hernomen.
             Impressum:
             Copyright © 2011, 2011-2021, CyCCo TeamOnWheels-kern.

             Het CYclingColsCOncept, afgekort CyCCo.
             CyCCo het acroniem van:
             CYclingColsCOncept, CYclingColsCOaching, CYClingCOls.

             CyCCo, het CyCCo Kenniscentrum, het CyCCo 3Ms-MATchLAB en
             CYClingCOls Powered by CyCCo,
             unieke creaties van de CyCCo TeamOnWheels-kern.
             All rights reserved door de CyCCo TeamOnWheels-kern.
             CyCCo TeamOnWheels.

             CyCCo privacy verklaring.
             CyCCo aansprakelijkheid, regels, eigendomsrechten, impressum.

CyCCo claimt gans dit hogerstaand hoofdstuk, maakt elk misbruik en elke inbreuk op dit alles aanhangig, en
             vervolgt voor de rechtbank van Leuven.

Terug

Terug naar TeamOnWheels

 

Heb je vragen? Neem contact op met CyCCo.

 

Wil je CyCCo steunen, dan kan je dit via je bijdrage op rekeningnummer: BE59.9731.2262.6626.
Wil je er graag meer over vernemen, aarzel niet, klik door naar Sponsors-donateurs.

 

Navigeer in het hoofdmenu naar: Begin  Vorig hoofdstuk  Volgend hoofdstuk  Einde